deklaracja dostępności

Deklaracja Dostępności

Miejski Żłobek im. Koziołka Matołka w Zgierzu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej:   www.zlobek.zgierz.pl

Data publikacji strony internetowej: 2020-10-27
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-02-07

Status zgodności z ustawą o dostępności cyfrowej

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  • strona nie posiada linków dla programów udźwiękawiających umożliwiających pominięcie obszarów menu,
  • strona może posiadać tzw. krótkie linki (bez informacji o ich celu w nazwie),
  • strona może zawierać graficzne linki bez atrybutu Alt.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2024-03-31 r. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe

Na stronie www.zlobek.zgierz.pl nie zastosowano żadnych specjalnych skrótów klawiaturowych.

W żłobku jest świadczona usługa on-line wideotłumacza języka migowego w godzinach 8.00 – 16.00.

Do budynku można wejść z psem asystującym oraz psem przewodnikiem.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Osobą kontaktową w sprawach związanych z dostępnością tej strony internetowej jest Anna Kruczek. W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt: e-mail: zlobekmiejski@umz.zgierz.pl, telefon (42) 716-40-53, 884 – 088 – 188. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Procedura wnioskowo – skargowa

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

 Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Nazwa budynkuMiejski Żłobek im. Koziołka Matołka w Zgierzu
Adres budynku95-100 Zgierz ul. Tuwima 21
Telefon42 716 40 53 , 884 – 088 – 188
Opis wejścia do budynkuTeren lekko pochyły. Posiadamy podwójne, ręcznie zamykane drzwi tzw. wiatrołap. Pierwsze o szerokość 1 metra, drugie o szerokości 98 cm. Wezwanie pomocy możliwe za pomocą dzwonka umieszczonego przy pierwszych drzwiach, po lewej stronie, na wysokości 1,45 m.
Opis wnętrza budynkuNa parterze znajduje się duży hol, dostępny dla osób niepełnosprawnych. Na pierwsze piętro prowadzą schody (20 sztuk) , przy których zamontowane są poręcze na wysokości 100 cm i 60 cm. Brak dostępu na pierwsze piętro dla osób z dysfunkcją narządu ruchu. Budynek nie posiada windy. W budynku nie ma głośników naprowadzających dźwiękowo osoby niewidome i słabo widzące.
Informacje dodatkowePrzed furtką znajduje się parking, na którym brak jest oznaczonego miejsca dla osób niepełnosprawnych.
Pomoc w budynkuPracownika biura schodzi na parter do interesanta.
Łazienka w budynkuBrak toalety dla osób niepełnosprawnych.

Aplikacje mobilne

Placówka nie posiada aplikacji mobilnych.

Skip to content